Category Archives: vetenskap

Jag och Medvetandet – Avslutande videokavalkad

Som avslutning på mitt ”Jag och Medvetandet”-tema följer här tre stycken videoföreläsningar, som jag fortfarande tycker är intressanta, trots att de i Internetsammanhang börjar bli riktigt gamla. Inte för att jag tror att någon med likartade intressen som jag kunnat missa dem, men här kommer de ändå. Intressanta länkarJag börjar med det lättillgängliga först: Dr Jill Bolte Taylor, som blivit känd genom sin bok My Stroke of Insight: A Brain Scientist’s Personal Journey (2008), där hon skildrar sin egen erfarenhet av en stroke i vänster hjärnhalva. Hon har gjort många framträdanden där hon på ett väldigt inlevelsefullt sätt berättar om denna bomb som slog ner i hennes liv. Åtta år av rehabilitering tog det innan hon blev fullt återställd. Hon har varit gäst hos Oprah och här i Sverige har vi fått se henne i nordens motsvarighet: Skavlan. Ett av de mest spridda framträdandena är hennes föredrag på TED (Technology, Entertainment, Design) och det är den videon jag länkar till nedan. Hennes skrämmande och rörande redogörelse ger också intressanta vinkar om de båda hjärnhalvornas olika talanger. Skillnaderna mellan höger och vänster hjärnhalva är också ett intressant och aktivt forskningsfält inom neurovetenskapen, som jag tänker återkomma till i framtiden.

Jill Bolte Taylors TED-föreläsning.

Video nummer två är kort och intensiv. Här berättar entreprenören och neurofysiologen Christopher deCharms om vad fMRI (funktionell magnetresonanskamera) kan åstadkomma och hur den kan bidra till omedelbar biofeedback, vilket i sin tur kan användas i olika behandlingsmetoder. Han är en av dem som försöker göra teknologin till stor business och har skapat ett företag Omneuron där de med denna teknik i centrum utvecklar behandlingsformer för smärtsyndrom, depressioner och missbruk.  Apropå business så har fMRI:n gjort intåg i rättssalarna ibland annat USA och det amerikanska företaget No Lie MRI ser framför sig hur denna teknologi kommer att ersätta lögndetektorn.

Christopher deCharms TED-föreläsning .

Själv hoppas jag att den här teknologin krymper, som all teknologi tycks göra, till att bli en liten hjälm att bära på huvudet istället för att, som nu, uppta ett helt rum och sluka massor av el. När dessa ”hjälmar” är ett faktum, då kan den mänskliga vardagsinteraktionen kartläggas i sitt sammanhang och det borde leda till intressanta slutsatser.

fMRI-hjälmen

Och till sist följer en föreläsning som Thomas Metzinger (se Jag och Medvetandet del 5) höll på Berkeley i Kalifornien i anslutning till hans mindre lättillgängliga storverk Being No One (2003). Föreläsningen är närmare en timme lång och ganska krävande för den som inte har någon direkt koll på terminologin, men den innehåller också lättillgängliga och roande/oroande anekdoter som säger en del om det organ som tolkar alla våra upplevelser. Videon blev tillgänglig för allmänheten under 2005, så den har några år på nacken.

Thomas Metzinger lägger ut texten på UC Berkeley.

Och därmed lämnar jag hjärnan därhän för ett tag (i dubbel bemärkelse, kanske) och går vidare till andra betydligt viktigare ämnen, så som H. P. Lovecraft och lite spridda betraktelser över zombies.

Hjärnan säger farväl...

Jag och Medvetandet del 5 – Thomas Metzinger, filosofisk psykonaut

Thomas Metzinger är alltså filosof men har ett nära samarbete med forskare inom neurovetenskapen, och han har fått en hel del uppmärksamhet för den teori om medvetandet han formulerat. Han kallar sin teori för “den subjektiva jagmodellen” (The Self-Model Theory of Subjectivity).

Till saken hör att Metzinger, precis som Susan Blackmore (se del 4), haft egen erfarenhet av utanför-kroppen-upplevelser. Och han har av allt att döma tagit vara på varje tillfälle att ge akt på sina egna inre, mentala processer. Lägg därtill att han sedan lång tid tillbaka har utövat meditation. Han uppfyller med andra ord kriterierna för en psykonaut och har omnämnt sig själv som en filosofisk sådan.

Professionell psykonaut

Enligt Metzinger är vårt medvetande resultatet av processer i hjärnan. Så långt inget nytt. Men det vi kallar vårt Jag, den subjektiva upplevaren, bäraren av vår personliga identitet, är enligt Metzinger innehållet i en virtuell modell, integrerad med en större modell, den så kallade omvärldsmodellen. Hjärnan sysselsätter sig alltså med att skapa modeller, virtuella världar och virtuella upplevare.

Detta innebär att vi saknar egentlig direktkontakt med verkligheten, vi upplever enbart hjärnans modell av den. I sin senaste bok The Ego-Tunnel – The Science of the Mind and the Myth of the Self (BasicBooks, 2009) använder sig Metzinger av tunneln som metafor, en jagtunnel.

“Den modell av verkligheten som finns i vårt medvetande är en lågdimensionell projektion av den ofattbart mycket rikare fysiska verkligheten som omger oss och som håller oss vid liv. Våra sinnesorgan är begränsade: De utvecklades för att hålla oss vid liv, inte för att gestalta verklighetens rikedom och obegripliga djup. Av denna anledning är den pågående processen av medvetet upplevande inte så mycket en bild av verkligheten som en tunnel genom verkligheten.” (s.6 i introduktionen, min översättning)

En jagtunnel

Jagmodellen är inget vi kan uppleva som en modell; det skulle inte tjäna något evolutionärt syfte att ha det så. Nej, den är transparent och som Metzinger själv säger: “Vi ser inte fönstret, bara fågeln som flyger förbi.”

När jag vaknar på morgonen genererar min hjärna en simulering av min omgivning. Låt oss säga att det är sovrummet, för det är det oftast, i alla fall för min del. Hjärnan genererar min jagmodell utifrån mitt minne: kroppsuppfattning, tankar, känslor, aktuella frågor, bekymmer, glädjeämnen, allt som utgör innehållet i min jagmodell och som intar sin plats i omvärldsmodellen.

Jagmodellen ger mig möjlighet att kontrollera och planera mitt beteende, den möjliggör umgänge med andras jagmodeller.

När jag somnar på kvällen eller av någon anledning förlorar medvetandet löses modellerna upp. Känslan av att vara ett Jag i världen försvinner spårlöst. Men så sätter drömmekanismerna in. Jag börjar drömma. Och då blir det intressant.

Modellerna aktiveras på nytt. Jagmodellen rör sig i en omvärldsmodell, men denna omvärld är skapad av hjärnan utan någon kontakt med den fysiska verkligheten, vilket visar på hjärnans förmåga att bygga virtuella världar. Om jag i detta skede har turen att vara med om en vakendröm (eng. lucid dream), det vill säga att jag är medveten om att jag drömmer och kan styra mitt beteende i förhållande till insikten om att jag drömmer, då kan jag utforska hjärnans ihopsnickrade värld. Illusionen är plötsligt bruten när det gäller omvärldsmodellen. Men i drömmen är min jagmodell lika otillgänglig som alltid.

När drömmekanismerna gjort vad de ska kopplas modellerna bort igen. Återigen är jag borta. Tills det är dags att vakna igen…

Ovanstående sammanfattar i förenklad form grundtanken i Metzingers teori. Och enligt ett evolutionärt perspektiv är det inte svårt att se en vinst i att en organism har en uppfattning om sig själv, sin kropp, sina fysiska förutsättningar. Det underlättar orienteringen i den brutala omvärlden, att kunna göra avväganden för anpassning, för att kunna fatta beslut i situationer som innebär fly eller fäkta. Metzinger talar i Blackmors bok om jagmodellen som resultatet av den kognitiva kapprustningen.

Metzinger utforskar mycket intressanta fenomen med utgångspunkt i sin teori.

I artikeln Out-of-Body Experiences as the Origin of the Concept of a ‘Soul’ , publicerad i Mind & Matter Vol 3, för Metzinger ett resonemang kring hur vår föreställning om en själ kan ha uppstått. Återigen kommer utanför-kroppen-upplevelserna in i bilden.

En utanför-kroppen-upplevelse kan uppträda i samband med trauman, epileptiska anfall, psykiska sjukdomstillstånd, droganvändning eller translika tillstånd. Plötsligt verkar vårt medvetande (eller jagmodellen, om man vill använda Metzingers begrepp) befinna sig utanför kroppen och betrakta den och omgivningen från ovan. Ibland har det svävande medvetandet en egen kropp, ibland är det substanslöst. Susan Blackmore har, som sagts i tidigare blogginlägg, forskat mycket i detta fenomen och Metzinger åberopar bland annat hennes forskning i ovannämnda artikel.

Genom elektrisk stimulans av höger hjärnhalvas angular gyrus, det område i hjärnan som verkar tolka sensorisk information om bland annat vår kroppsuppfattning, har några forskare lyckats framkalla snarlika upplevelser. Men det är alltså bara en likhet, inget identiskt. Troligtvis för att en äkta utanför-kroppen-upplevelse tar fler av hjärnans funktioner i anspråk och ger upplevelsen ett djup. Mer forskning krävs, men det kommer väl snart en dag då man på konstgjord väg kan framkalla en fullödig utanför-kroppen-upplevelse genom simultan stimulans av en rad olika områden i hjärnan, och sedan är den gåtan löst.

Metzinger ser alltså detta fenomen som en trolig förklaring till varifrån vi fått vår uppfattning om en själ som något separat från vår kropp. Att denna uppfattning fått en så stark ställning är inte förvånande, för det är ju så det känns att ha en utanför-kroppen-upplevelse: Som om medvetandet/själen lämnar kroppen, fri från smärtor, klartänkt och alert.

Det är det jag gillar med Metzinger: hans betoning av det inre kontra det yttre, det fenomenologiska kontra det empiriska. Och precis som många andra som forskar i hjärnans mysterier intresserar sig Metzinger för de underliga och skrämmande fenomen som vi människor kan drabbas av: multipla personligheter, främmande-hand-syndrom, fantomsmärtor från amputerade lemmar och, som beskrivet ovan, utanför-kroppen-upplevelser.

Men Metzinger har ytterligare en dimension. Filosof som han är begrundar han även de etiska aspekterna. Den sista tredjedelen av hans bok The Ego-Tunnel har den övergripande titeln: The Consciousness Revolution — “Medvetanderevolutionen”. Där funderar han över vilka konsekvenser de senaste forskningsresultaten kan få och den framtid som väntar.

“Nu när neurovetenskapen oåterkalleligt löst upp den judisk-kristna bilden av en människa som bärare av en odödlig gudomlig gnista, börjar vi inse att den inte har ersatt detta med något som skulle kunna hålla ihop samhället och skänka en gemensam grund för delade moraliska intuitioner och värden. Ett antropologiskt och etiskt vakuum kan mycket väl följa i hälarna på neurovetenskapliga upptäckter.” Från The Ego-Tunnel (sid 213), min översättning.

Forskningen inom neurovetenskapen och närliggande discipliner kommer att förändra vår bild av oss själva. Metzinger anser att det i förlängningen krävs en ny etik för att förhålla sig till det som väntar. Och vad är det som väntar? Både gott och ont, så klart. Ju mer forskning, ju klarare bilden blir av hjärnan, dess kemi och det vi kallar vårt medvetande, desto större möjligheter att råda bot på de obegripligt plågsamma sjukdomarna vår hjärna kan drabbas av. Den dagen man kan driva bort schizofreni från den mänskliga hjärnan, då har man kommit så långt att alla andra åkommor, ångestsyndrom, bipolära syndrom, med flera, lätt skulle följa med i svepet. Det är den positiva sidan av forskningen. Sedan har vi ju den andra sidan. Baksidan. Metzingers ovannämnda vakuum och mycket annat, som kommer att hamna på minussidan.

empirisk forskning

I nästa post ska jag fundera lite över vad vi kan vänta oss i framtiden…

Jag och Medvetandet del 4 – Nytändning

Medan åren gick såg jag att saker och ting hände inom neurovetenskapen, att fMRI (funktionell Magnetresonanskamera) hjälpte till att öka kunskaperna om hjärnans funktion. Inom det vardagspsykologiska såg jag hur kognitiv beteendeterapi började tränga ut allting annat. Men jag följde inte med i svängarna på något djupare sätt.

Men så förra året fick jag en bok i händerna som väckte intresset på allvar igen: Susan Blackmores Conversations on Consciousness: What the Best Minds Think About the Brain, Free Will, and What It Means To Be Human (Oxford, 2006). Jag upplevde plötsligt samma känsla som efter att ha läst Tor Nörretranders bok, en känsla av att stora framsteg gjorts och att större är på väg. En av de stora namnen i boken pratar också om den framtida möjligheten att kopiera ett mänskligt medvetande till en virtuell värld. (För att åstadkomma detta måste man ju så klart veta vad det är man kopierar! Vad är medvetandet? Vilka hjärnprocesser måste simuleras för att ett medvetande ska kunna uppstå utanför den biologiska sfären? Räcker det med processerna i hjärnan? Förmodligen inte.) Fantasin stimulerades på nytt och jag fick lust att ruska liv i den där avsomnade begreppsapparaten och verkligen se efter vad som händer just nu.

Psykonaut

Susan Blackmore är en av dessa psykonauter som gjort en akademisk karriär av sina frågeställningar. Hon har ägnat sig åt forskning inom parapsykologin, bland annat om utanför-kroppen-upplevelser. I en kort intervju i The Guardian Science Weekly podcast, från den 25 oktober 2010, berättar hon att hon upplevde en utanför-kroppen-upplevelse under sin studietid i Oxford på sjuttiotalet. Den varade i timmar, vilket är mycket ovanligt. Sådana brukar vara korta. Blackmore är också känd för att vara en förespråkare för ateismen, tillsammans med Dawkins och andra, och betraktar religioner som ett slags medvetandets virus (– en åsikt hon alldeles nyligen verkar ha reviderat).

Som framgår av bokens titel är det Blackmore som för dialoger med storheterna inom psykologi, filosofi, neurovetenskap och biologi, och jag ska inte gå närmare in på bokens innehåll här, bara konstatera att jag hittade en personlig favorit bland dessa intressanta forskare. Hans namn är Thomas Metzinger och han är verksam som professor i filosofi vid Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz, Tyskland. Det fanns något i samtalet mellan honom och Blackmore som gjorde mig nyfiken. Metzinger är en filosofisk psykonaut med en rad egna märkliga upplevelser av medvetandets natur och som formulerat en mycket intressant teori om vad medvetandet är och hur det uppstått.

Mer om hans teori i nästa post.

Jag och Medvetandet del 3 – Studier och författarambitioner

Redan innan jag började plugga psykologi i Lund hade jag läst en hel del av Freuds och Jungs verk. Jung var den store favoriten, hans verk fyllda av konst, symboler, myter, gamla kulturer och religiös visdom. Jungs skrifter stimulerade inte bara min fantasi utan han förde också fram tanken (som skiljde sig från Freuds) att det var möjligt att bli en hel och harmonisk människa. Bilden av en tibetansk mandala satt på väggen ovanför min skrivplats under merparten av studietiden.

När jag tog min fil. kand. en bit in på nittiotalet hade jag blivit tvärmätt på både Freud och Jung, jag hade hittat andra vägar att betrakta psyket och medvetandet på. Jag skrev mitt examensarbete i kognitiv psykologi. Detta var under hjärnans årtionde. Tor Nörretranders bok Märk världen kom ut på svenska 1993 och när jag läste den kände jag att: Wow, vetenskapen gör imponerande framsteg! Gåtor verkar vara på väg att lösas!

Bye, bye Jung and Freud

Samtidigt hade cyberpunken börjat figurera i den annars sf-fientliga svenska kultursfären. Jag såg förbluffat hur mina favoriter William Gibson och Bruce Sterling omnämndes på kultursidorna. Jag hade slukat deras böcker. Och I TV:s vetenskapsprogram pratades det om artificiella intelligenser och robotar som om stora genombrott väntade precis runt hörnet. Hjärnans olika processer, hela den elektrokemiska salladen, skulle kartläggas och man förväntade sig gedigna framsteg innan hjärnans årtionde nått sitt slut. Jag kände att mina intressen för en gång skull låg i tiden och jag försökte omsätta mina idéer i en underhållande skönlitterär form. Jag gillar nämligen skönlitteratur, all skönlitteratur, men främst det intrigdrivna, thrillerorienterade eller det rent fantastiska. Och jag har alltid gillat att skriva.

I sf-genrens fiktiva världar hade de stora genombrotten redan skett, för länge, länge sedan. Eftersom jag kände mig något sånär hemma i genren skrev jag bastanta romaner, rymdoperor fyllda av action, artificiella intelligenser och expertsystem, och med idén om att kopiera ett mänskligt medvetande och låta det leva i en virtuell värld som intrigens MacGuffin.  Tanken jag lekte med var att om nu själen inte existerar, i betydelsen som något som lever vidare efter vår död, varför då inte skapa den? Genom en avancerad avläsningsteknik och ett program som upprätthåller ett medvetande och samtidigt simulerar vår omvärld kan vi skapa den dualism som merparten av Jordens befolkning redan tror finns. Människan får en digital ande, som är tillgänglig efter den fysiska kroppens död.

Sf-skribent

Men ingen ville ge ut dem. Det var inte så att idén var ny, det var bara min variation på temat. Jag lyfte då ut snuttar ur romanerna och skrev noveller av dem och slängde ut resten. Jag höll mig nu på moder Jord, jag drog historierna närmare nutid. Och de publicerades utan omsvep av Sam J Lundwall i Jules Verne Magasinet.

Men sedan tog arbetslivet över på allvar, i kombination med nödvändiga sociala relationer, vilket tog all min tid och det mesta av min energi i anspråk. Sakta tappade jag kontakten med utvecklingen inom forskningen. Begreppsapparaterna från psykologin och filosofin atrofierade som en muskel som aldrig fick spännas. Jag arbetade visserligen med människor, men inte på ett sätt så att jag fick anledning att använda kunskaperna inom medvetandefilosofi eller neuropsykologi eller diskutera effekterna av ett kapat corpus callosum (hjärnbalken) på personligheten. Kanske hade jag kunnat prata om sådana ämnen vid fikabordet, men ingen annan gjorde det, så varför skulle jag? Däremot erkände jag att jag hade författarambitioner. Det väckte väl ett visst intresse, tills jag nämnde att jag publicerat noveller i sf-genren och att jag gillade teman som har med den personliga identiteten och det mänskliga medvetandet att göra. Jag kunde lika gärna ha sagt: Och sedan har jag ju lidit av syfilis i många år. Är det någon som vill hångla?

Under flera år, som dessutom rusade iväg med 300 km/s, ägnade jag den lillfingernagel av energi jag hade kvar efter en arbetsdag åt att försöka skriva romaner, tills jag insåg att det inte funkade. Romaner krävde energi som jag inte hade och varje havererat projekt väckte en frustrering som var extremt plågsam. Jag försökte skriva kortare texter, jag tecknade. Det funkade bättre, men det var inte tillfredställande. Det var romaner jag ville skriva. Så är det fortfarande.

Och jag har inte gett upp ännu.

Mer om fantasieggande idéer nästan gång…

Jag och Medvetandet del 1 – Amatörpsykonauterna

Att vara en psykonaut, det vill säga att ägna sig åt privatspaning på sitt eget medvetande genom självhypnos, transtillstånd, meditation och/eller droger kan ge en hel del nyttiga insikter. I somliga fall kan de lägga grunden till en karriär inom de vetenskapliga grenar som utforskar hjärnan. Jag vet åtminstone två intressanta forskare som har denna bakgrund. Men mer om proffsen senare.

Mitt eget intresse av psykologi och filosofi väcktes bland annat av vad man skulle kalla psykonautiska aktiviteter. Det var under en period i gymnasiet som jag och en kompis började experimentera, men bara med drogfria alternativ. Vi var glada amatörer. Egentligen ville vi utforska yttre rymden (sf-nördar som vi var), men i brist på rymdskepp och förbindelser med NASA fick vi nöja oss med den inre. Den finns ju tillgänglig för oss alla och kräver varken tryckdräkt eller raketbränsle.

Vi var alltså mellan sjutton och arton år. Båda var vi ganska övertygade om att det fanns ett slags själ, någon substans som utgjorde vårt sanna Jag och som skulle leva vidare efter vår död. Vi läste inte bara sf, vi konsumerade också stora mängder skräcklitteratur och eftersom vi trodde på ett diffust hinsides var tanken på att hemsökas av onda andar inget som kändes omöjligt. Skräckhistorierna hade större verkan på den tiden, det kan jag lova. Många var nätterna då sänglampan förblev tänd till gryningen.

Ingen av oss kom från något uttalat religiöst hem. Jag var nog den som hade mest religion i mig. Som liten hade jag blivit skickad till söndagsskola, vilket senare avlöstes av Juniorerna och avslutades med konfirmationen. Allt i den kristna, protestantiska traditionen. Men den lilla tro jag bar på som ung rann av mig som vuxen. Jag är fortfarande intresserad av religioner, av tron som fenomen, men det är allt.

Vi började våra psykonautiska utforskningar genom att läsa böcker om yoga, meditation och hypnos; vi letade svar och metoder i bokhandlar som drevs av smala, mumlande män med runda glasögon och skägg, och någon av dem anförtrodde oss att vi bara utnyttjade tio procent av vår hjärnkapacitet. Alla människor har en dold potential, fick vi höra. Denna dolda potential kunde man utvinna genom rätt form av meditation, möjligen kunde den också frigöras genom självhypnos.

Av vad jag kan minnas sökte vi något slags bevis på att det fanns något utöver det vi kallade vår verklighet. Men vi ville också hitta vägar för att få kontroll över vår egen osäkerhet och blyghet. Nu hade ännu ett motiv uppenbarat sig i form av jakten på den högre intelligens som gömde sig inom oss, och inget motiverar väl så bra som girighet. Nu fanns allt att vinna, inget att förlora!

I denna anda passade vi på att besöka scientologerna, som då höll till på Stortorget i Malmö. De är ju mycket angelägna om den där inre potentialen. De kunde kanske ge oss en vink om hur vi skulle kunna komma åt de där mycket saknade nittio procenten?

De tog emot oss med en väldig vänlighet och vi placerades i ett rum framför en TV. På TV:n visades en videofilm om en ung skådespelerska som var på gränsen till nervsammanbrott. Hennes karriär höll på att rasa, hennes liv likaså. Vi noterade att hon hade mer ögonskugga under ögonen än på ögonlocken och att döma av hennes förmåga att gestalta denna svåra psykiska kris antog vi att det åtminstone fanns ett korn av sanning i att hennes karriär inte gick så bra. Trots att jag och min kompis var väldigt unga och naiva så kändes vår närvaro där helt fel, och när en av scientologerna kom in i rummet och frågade om vi var beredda att göra några tester, så rusade vi ut därifrån så snabbt att papperna på receptionistens disk fladdrade iväg över foajén.

Vi beslöt oss för att istället prova tekniker som vi kunde utföra på egen hand. Om någon av oss upplevde något utöver det vanliga eller märkte någon inre förändring (av positiv art) skulle vi fortsätta våra utforskningar i den riktningen.

På var sitt håll, i våra respektive föräldrahem, utforskade vi olika meditations- och självhypnostekniker för att se vad det kunde ha för effekt.

Våra föräldrar måste ha undrat. Dörren till rummet stängd, ingen hög musik, köksskåpen plundrade på stearinljus. Och sedan tystnad.

De frågade ganska snart rakt ut vad jag sysslade med och jag svarade lagom pompöst:

– Jag utforskar själen.

Höjda ögonbryn, följt av det vanliga:

– Okej. Men du har väl gjort dina läxor?

Och när en kvinnlig släkting i sjuttioårsåldern fick höra vad jag sysslade med var hon snabb att varna mig.

– Akta dig, du vet väl att du kan bli galen?

Denna varning följde hon upp med att påpeka hur farligt det var att läsa för mycket, för man kunde bli “förläst” och sluta som den där stackaren i vårt kvarter som traskade gata upp och gata ner medan han förde intensiva diskussioner med osynliga vänner. Detta innebar ju att det var farligt att göra läxorna, vilket jag sedan länge själv misstänkt. Kunde hon inte lägga fram argumentet för mina föräldrar, så att jag slapp tjatet? Nähä, det fanns tydligen ingen risk för mig att bli förläst. Men att läsa om och grubbla över livets gåtor, Guds existens, själen, livet efter döden, det ansåg hon definitivt som ohälsosamt. Hon hade av någon anledning samlat på sig en mängd historier om folk som gått för långt i sitt sökande och som klätts i tvångströja eller tagit livet av sig.

Men inget av det hon sa avskräckte mig. Snarare var det en sporre. Som om vi utforskade något riskabelt, som instabila kemiska ämnen eller kärnreaktioner…

Jag och min kompis fortsatte med våra försök, följde instruktionerna i böckerna och stod på huvudet eller satt i Lotus-ställning, andades si och så, repeterade fraser och mantran. När vi testat något nytt rapporterade vi till varandra om våra upplevelser. Och vilka upplevelser. Så totalt andefattiga! Det enda jag på allvar lyckades utveckla var en förmåga att stå på huvudet utan att bryta nacken. Smartare verkade vi inte heller bli. Tio procent, det var uppenbarligen vår lott.

Men så en kväll, när jag höll på med ännu ett försök till självhypnos, hände något märkligt.

Jag låg på golvet i mitt rum med ett levande ljus på skrivbordet som enda ljuskälla. Jag andades med magen, höll koll på andetagen, slappnade av från tårna till hjässan och när jag kände mig alldeles avslappnad började jag ge mig själv instruktioner: — Jag är lugn och trygg i alla situationer, jag är lugn och trygg… osv. (Vilket betydde att jag inte kände mig så till vardags, men det var det nog väldigt få av oss som gjorde i den åldern. )

Parkettgolvet blev plötsligt flytande och en våg for fram över golvet. Min avslappnade kropp följde med i rörelsen. När vågens topp befann sig bakom min rygg reste den mig till halvsittande, sedan rörde sig vågen vidare under min kropp och jag hamnade i en halvhjärtad brygga och sedan for fötterna upp en bit varpå vågen planade ut, så som havsvågor gör.

Jag störtade upp så snabbt att jag var nära att tuppa av. Hjärtat hamrade i bröstkorgen.

Lugn och trygg? Knappast.

Ett parkettgolv i ett höghus ska inte bete sig på det sättet. Och det hade det så klart inte heller gjort. Antagligen hade jag hamnat i gränstillståndet mellan sömn och vakenhet och drömmekanismerna hade börjat sätta in. Men upplevelsen hade känts verklig. Inte drömlik. Och jag minns känslan än idag.

Detta skulle visa sig vara höjdpunkten under min karriär som amatörpsykonaut. Där somliga får vara med om utanför-kroppen-upplevelser fick jag nöja mig med att golvet gjorde vågen. Jag berättade om upplevelsen för min kompis, som med den angivna andningstekniken försökte åstadkomma något liknande, men utan resultat. Inga vågor, ingenting, mer än den vanliga stelheten i kroppen efter en ofrivillig tupplur på ett hårt golv. Mina egna försök att på nytt framkalla det där tillståndet ledde inte heller någonstans, troligtvis för att jag var alltför ivrig. Och när allt kom omkring var den där vågupplevelsen inte mycket att hänga i julgranen. Som liten hade jag varit med om betydligt mer omskakande fenomen.

Mer om detta i nästa post…